Vladimir Sizov

February 2, 2012 2012 IFBB Flex Pro