Anne Luise Freitas

September 9, 2013 2013 IFBB Mr. Olympia