NPC News Online

2022 NPC Worldwide Regional Gyeonggi

NPC
Years: 2022 2021

MEN'S BODYBUILDING

Overall Winner
Sangtae Han
Heavyweight
1. Sangtae Han
2. Byeongkeun Choi
3. Dongshik Shin
4. Geunchang Lee
5. Hwancheon Hong

Middleweight
1. Junghwan Park
2. Chanwook Ok
3. Wejin Jeon
4. Kwangyoon Lee
5. Jaesung Yang

Lightweight
1. Yongseung Choi
2. Guseon Ji

Novice
1. Hyunjun Kim
2. Guseon Ji

True Novice
1. Hyunjin Yoon
2. Guseon Ji

FIGURE1. Shineun Lee
2. Hanna Kim

Novice
1. Hanna Kim

BIKINI

Overall Winner
Jiyeon Im
Class A
1. Jiyeon Im
2. Jisuk Kim
3. Nayeon Lee
4. Paewon Oh
5. Hyunah Choi
6. Yoojung Ko
7. Hyunjin Na
8. Subin Im

Class B
1. Jiyoung Kang
2. Hyunhee Park
3. Aekyung Yoo
4. Hanna Jang
5. Eizel Valentina
6. Hyejung Kim
7. Hyerim Shim
8. Hyunjin Kim

Novice
1. Nayeon Lee
2. Paewon Oh
3. Hyunjin Na

True Novice
1. Paewon Oh
2. Yoojung Ko
3. Hyejung Kim

Masters
1. Yoojung Ko

MEN'S PHYSIQUE

Overall Winner
Jinkuk Lee
Class A
1. Yongchul Kim
2. Jinwoo Jung
3. Hyunwoo Lim
4. Suhwan Yook
5. Jinyong Kim

Class B
1. Jinkuk Lee
2. Minwoong Cho
3. Jaebong Yoo
4. Sungpil Kim
5. Hoon Cha
6. Insang Kim

Class C
1. Woonghee Lee
2. Kichan Nam
3. Changheon Song
4. Seungcheol Lee
5. Sangkyeong Lee
6. Hoechang Jung
7. Geunmo Jung
8. Jiwon Lee
9. Kyeongkuk Oh
10. Seokjin Yoo

Novice
1. Minho Jung
2. Jaewoong Kim

True Novice
1. Jaebong Yoo
2. Minho Jung
3. Insang Kim
4. Kyeongguk Oh
5. Kyeongmun Oh
6. Jaewoong Kim

Masters
Jinkuk Lee

MEN'S CLASSIC PHYSIQUE

Overall Winner
Ikjin Park
Class A
1. Ikjin Park
2. Jinho Lee
3. Wejin Jeon
4. Jinwoo Jung
5. Jaesung Yang
6. Seunghoon Kim

Class B
1. HANSAEM LEE
2. Kyeongju Min
3. Hyungwoo Kim
4. Myungseong Ko
5. Hoechang Jung
6. Hoon Cha
7. Dongwan Moon
8. Hyeonchul Park
9. Ildo Min

Junior
1. Daehyung Lee

Novice
1. Myungseong Ko
2. Hyunjun Kim

True Novice
1. Jaeyoung Kim
2. Hyunjin Yoon
3. Seungpil Kim
4. Daehyung Lee

WELLNESS1. Halla Yoo

Novice
1. Hyunjin Kim
2. Hyerim Shim
3. Subin Im

^