NPC News Online

NPC Worldwide Korea Natural Regional 11

NPCW

Years: 2023

MEN'S BODYBUILDING

overall winner
Youngsu Lee
middleweight
1 Suchang Lee 2 Hyunjin Yang 3 Junchul Shin 4 Heesu Park 5 Hyeongcheol Kim 6 Heewon Kang
novice lightweight
1 Hyunjin Yang 2 Jiwoo Lee
true novice
1 Youngho Na 2 Jiwoo Lee 3 Jihyuk Yoo
junior
1 Wongeun Choi 2 Goonho Kim 3 Woohyeon Jeong 4 Junhyeon Jo
lightweight
1 Youngsu Lee 2 Taehyun Cho 3 Kyunghwan Kim 4 Wongeun Choi 5 Dongyeon Yoo

BIKINI

overall winner
Minjeong Myeong
novice a
1 Hyojin Park 2 Jinmyung Song 3 Miri Park 4 Eunji Kim 5 Hyunjin Lee
true novice
1 Jaeun Baek 2 Hyojin Park 3 Joohee Choi 4 Shinyoung Kim 5 Minsun Kang 6 Hyunjin Lee 7 Yunhee Park 8 Somin Cha
class a
1 Jaeun Baek 2 Hyojin Park 3 Jinmyung Song 4 Hyeji Kim 5 Eunji Kim 6 Sera Jo 7 Joohee Choi 8 Shinyoung Kim 9 Hyunhee Sung 10 Minsun Kang 11 Donghee Lee 12 Hyunjin Lee 13 Somin Cha
class b
1 Minjeong Myeong 2 Dahee Jeong 3 Dabin Park 4 Sohwa Shin 5 Hayeon Koh 6 Miri Park

MEN'S PHYSIQUE

overall winner
Bogeun Kim
novice a
1 Seunghyun Lee 2 Minjun Cha 3 Sungseop Shin 4 Jihoon Jeun 5 Hyunemue Jang 6 Huiseong Lee 7 Donghoon Kim
true novice
1 Sukgyun Jung 2 Chanhee Lee 3 Jihoon Jeun 4 Myeonghoon Lee 5 Huiseong Lee 6 Donghoon Kim 7 Seunghoon Baek 8 Gyuhan Lee 9 Jisan Kim
class a
1 Bogeun Kim 2 Seunghyun Lee 3 Dongjin Shu 4 Sukgyun Jung 5 Kyunghyun Kim
class b
1 Gyeongtae Kim 2 Minjun Cha 3 Sungseop Shin 4 Jaejun Jo 5 Ingyeom Kim 6 Hyunemue Jang 7 Jongchan Lee 8 Huiseong Lee 9 Seunghoon Baek
junior
1 Daehyeong Lee 2 Ingyeom Kim 3 Taehee Cho 4 Byoenghyeon Kim

MEN'S CLASSIC PHYSIQUE

overall winner
Youngsu Lee
novice a
1 Jiwoong Jang 2 Wooyong Choi 3 Hyunjin Yang 4 Hyeongtae Kim 5 Donghoon Kim 6 Jeongseop Kim
true novice
1 Minsoo Jeon 2 Wooyong Choi 3 Myeonghoon Lee 4 Sukjo Ham 5 Donghoon Kim 6 Gyuhan Lee
class a
1 Youngsu Lee 2 Dongyeon Yoo 3 Taehyun Cho 4 Goonho Kim 5 Minsoo Jeon 6 Gwangho Nam 7 Dongjin Shu 8 Heewon Kang
class b
1 Suchang Lee 2 Jiwoong Jang 3 Jinwoo Je 4 Hyunjin Yang 5 Hyeongtae Kim 6 Junchul Shin 7 Myeonghoon Lee 8 Sukjo Ham 9 Jeongseop Kim
junior
1 Daehyeong Lee 2 Goonho Kim 3 Gwangho Nam 4 Woohyeon Jeong 5 Jihyuk Yoo 6 Junhyeon Jo 7 Byoenghyeon Kim

WOMEN'S WELLNESS

novice
1 Hyekyoung Moon

Recent News
v
p